MÜŞTERİ KVKK AYDINLATMA METNİ


Türkiye’de kurulu, Osmangazi Mah. Kanuni Sk. No 7 Darıca/ Kocaeli adresine kayıtlı, Goldkim Boya Kimya Ve Eğitim Araçları Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”), veri sorumlusu sıfatıyla; aşağıda belirtilen şekillerde bizimle paylaşmış olduğunuz yahut tarafımızca elde edilen kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dâhilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve tarafımıza bildirdiğiniz şekilde en güncel hâlini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar (sözleşmeli avukatlarımız, serbest muhasebeci ve mali müşavirler, iş ortakları, tedarikçiler ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları) ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.


Şirket doğrudan ticari alım satım ilişkisi kapsamında sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden yahut çalışanlardan sözlü, fiziksel ve/veya elektronik vb. biçimlerde kişisel veri elde etmekte ve işlemektedir. Toplanan ve işlenen kişisel verilerinizin sınıflandırılması ve elde ediş biçimleriyle ilgili tabloya aşağıdan ulaşabilirsiniz.


Veri Kategorisi


Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi ve

Diğer Bilgiler

Adı, soyadı, T.C. Kimlik

Numarası, imza

Sizlere ait kişisel verileriniz; tarafımızla yapmış olduğunuz telefon görüşmeleri, internet sitesi, fiziksel mekanlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.


İletişim Bilgisi

Adres bilgisi, eposta adresleri, cep telefonu numarası

Sizlere ait kişisel verileriniz; tarafımızla yapmış olduğunuz telefon görüşmeleri, internet sitesi, fiziksel mekanlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.


Görsel Veri

Fotoğraf, Video Görüntüsü

Sizlere ait kişisel verileriniz; tarafımızla yapmış olduğunuz telefon görüşmeleri, internet sitesi, fiziksel mekanlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.


Fiziksel Mekan Güvenliği


Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri


Kapalı devre

güvenlik kameraları aracılığıyla elde edilmektedir.

Müşteri

Finansal Bilgisi

Vergi numaraları, banka

hesap bilgileri

Sizlere ait kişisel verileriniz; tarafımızla yapmış olduğunuz telefon görüşmeleri, internet sitesi, fiziksel mekanlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.


Pazarlama

Çerezler ve IP bilgileri

Sitemizi kullanmanız halinde IP adresi, tanımlama bilgileri


KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLENME SEBEPLERİ


Kanunda öngörülen süreçlerin yürütülmesi ve Şirket’in ticari ve idari faaliyetlerinin yürütülmesi için birtakım kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi zaruridir. Başka bir ifadeyle Şirketin ilgili mevzuat çerçevesindeki hukuki yükümlülüklerini ifası amacıyla kişisel verilerinizin Şirket tarafından toplanması gerekmektedir. Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirememesi, bu sebeple yaptırıma maruz kalmasına sebep olabileceği gibi sizin hukuki yükümlülüklerinizin Şirket aracılığı ile yerine getirilmesine de engel olabilecektir.


Şirket ile aranızdaki sözleşmenin ifası için kişisel verilerinizin Şirket tarafından toplanması gerekebilmektedir. Burada elde ettiğimiz kişisel verilerinizin paylaşılamaması Şirket ile ilişkinizin sağlıklı yürütülememesine, Şirket tarafından sizin yararınıza oluşturulmuş bazı süreçlerin yerine getirilememesine veya yerine getirilmesinin sizin açınızdan zorlaşmasına sebep olabilir.


Şirket, haklarınızı her zaman ön planda tutarak, meşru menfaatini sağlayabilmek amacıyla kişisel verilerinizi toplayabilmektedir. Şirketin kişisel verilerinizi toplamaktaki amaçları işleme amaçlarıyla aynı olduğundan bu meşru menfaatlerin neler olduğu “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” altında yer alan “Şirketin meşru menfaatlerinin sağlanması için özellikle” maddesinin altında açıklanmaktadır.


Şirket tarafından kişisel verileriniz kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi, temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin koordinasyonu ve yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği, taşıma işleri, ödeme yapılması, Şirket faaliyet alanlarına ilişkin organizasyon yapılması, mal ve hizmete ilişkin işlerin koordinasyonu ve iletişim sağlanması, tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması amacıyla gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.


Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her hâlde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ VE YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI


Kişisel verileriniz, Şirketin hizmet sunduğu şirketler, hizmet aldığı insan kaynakları danışmanlık şirketleri, bilgi teknolojileri şirketleri, mesleki danışmanlar, avukatlar, muhasebeciler, sağlığı ve güvenliği kurumları ve Şirketin ticari, idari veya sözleşmese ilişkisi bulunan kurumlar gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir.


Şirket tarafından kişisel verileriniz kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi, temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin koordinasyonu ve yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği, taşıma işleri, ödeme yapılması, Şirket faaliyet alanlarına ilişkin organizasyon yapılması, mal ve hizmete ilişkin işlerin koordinasyonu ve iletişim sağlanması, tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması amacıyla gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilir.


KVKK MADDE 11 UYARINCA TARAFINIZA TANINAN HAKLAR


KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; Şirketin hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenme, eğer işlemişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenme hakkına sahipsiniz. Ayrıca, Şirketten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinizin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.


KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu silme ve yok etme hususlarında bilgilendirilmelerini talep edebilirsiniz. Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına, bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.


BAŞVURU HAKKININ İSTİSNALARI


KVK Kanununun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır;

  • kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

  • kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

  • kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

  • kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.


KVK Kanununun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hâllerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır;

  • kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

  • kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

  • kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

  • kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve

mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.


Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifede uyarınca ücretlendirme gerçekleştirilebilecektir.


Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, şahsen yazılı olarak veya kayıtlı adrese posta yoluyla göndermek suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir.


İLETİŞİM BİLGİLERİ

Osmangazi Mah. Kanuni Sk. No 7 Darıca/ Kocaeli adresine kayıtlı

Goldkim Boya Kimya Ve Eğitim Araçları Sanayi Ticaret Limited Şirketi

MERSİS No: 0396060395400016